72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet

 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről  

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 81. §-a (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 
     

A támogatás célja   

1. § A támogatás célja, hogy a mezőgazdasági területeken a fás szárú energiaültetvényekről szóló 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: engedélyezési R.) 2. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott sarjaztatásos fás szárú energiaültetvények telepítésével   

a) hozzájáruljon az élelmiszer-termékpályák stabilizálásához a nem élelmiszeripari növények termesztésére történő áttéréssel;  

b) alternatív, a termőhelyi adottságokhoz igazodó kultúraválasztási lehetőséget biztosítson;  

c) mérsékelje a szél- és vízerózió, illetve belvizek okozta károkat;  

d) az energetikai célú faanyag biztosításával hozzájáruljon a megújuló energiaforrások minél szélesebb körben való használatának elterjesztéséhez;  

e) mérsékelje az erdészeti potenciál túlzott energetikai célú használatára irányuló nyomást;  

 f) a betakarítási, telepítési műveletekkel foglalkoztatási lehetőséget biztosítson a vidéken élő, alacsony képzettségű munkaerő részére;  

g) hozzájáruljon a vidéki lakosság életszínvonalának javításához.    

 
Fogalmak 
  
 
 2. § (1) E rendelet alkalmazásában 

a) energiaültetvény: az engedélyezési R. 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti sarjaztatásos fás szárú energiaültetvény;  

b) mezőgazdasági terület: a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet (a továbbiakban: MePAR rendelet) 1. § g) pontjában meghatározott támogatható terület;  

c) megkezdett beruházás: a szaporítóanyag (csemete, illetve dugvány) talajba történő eltelepítésének megkezdése;  

d) fiatal mezőgazdasági termelő: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletben meghatározott termelő;   

e) befejezett beruházás: az ültetvény termőre fordulásának (első letermelésének) időpontja;   

f) elismert piaci szereplő: az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és IVa. címében meghatározott támogatási rendszereket, továbbá a pihentetett terület alapanyag-termelésre való használatát illetően ugyanezen rendelet alkalmazásának részletes szabályozásáról szóló 1973/2004/EK rendelet módosításáról szóló 2007. március 13-i 270/2007/EK bizottsági rendelet 37. cikke alapján elismerési nyilvántartásba vett piaci szereplő;  

g) kedvezőtlen adottságú terület: az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról, valamint egyes rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről szóló 1257/1999/EK tanácsi rendelet 19. cikke, valamint 20. cikke alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások esetében a kedvezőtlen adottságú területek és az azokhoz kapcsolódó települések megállapításáról szóló 24/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján meghatározott kedvezőtlen adottságú terület.  

(2) Az e rendeletben nem meghatározott fogalmakra az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 3. §-a az irányadó, valamint az engedélyezési R.-ben foglaltakat megfelelően kell alkalmazni.  

 
A támogatás jellege 
 
 
 3. § E rendelet alapján mezőgazdasági területeken a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti energiaültetvény telepítéséhez, termőre fordulásáig történő ápolásához vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe. 

   

A támogatás igénybevételének feltételei   

   

4. § (1) Támogatás igénybevételére jogosult a mezőgazdasági termelő (a továbbiakban: ügyfél), ha a beruházással érintett mezőgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4 európai méretegységet (EUME).     

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feltétel nem vonatkozik az induló vállalkozásra. Ha az ügyfél induló vállalkozás, akkor a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozatban vállalja, hogy legkésőbb a beruházás befejezését követő első lezárt teljes naptári évben megfelel az (1) bekezdésben meghatározott feltételnek.   

  (3) Az ügyfél köteles a támogatási kérelemben megjelölt összes ültetvény vonatkozásában: a) a támogatási határozat kézhezvételétől számított 12 hónapon belül az ültetvénytelepítést befejezni; b) az ültetvényt kultúrállapotban tartani, annak termőképességét megőrizni; c) az ültetvény hozamát a telepítéstől, illetve az előző letermeléstől számított öt naptári éven belül maradéktalanul betakarítani; d) a faapríték értékesítésére vonatkozó, a beruházás befejezésétől számított legalább öt évre szóló előszerződéssel, szerződéssel rendelkezni, saját célú felhasználás esetén a felhasználásról nyilatkozni; e) az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében, e jogcím tárgyában szervezett kötelező képzésen részt venni az utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt.   

 (4) A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy az ügyfél rendelkezzen az engedélyezési R. alapján saját nevére kiállított, a támogatási kérelemben megjelölt területekre vonatkozó, jogerős telepítési engedélyekkel.   

(5) E rendelet alapján a legkisebb támogatható parcella nagysága minimum 1 hektár. (6) Nem vehető igénybe támogatás a támogatási kérelem befogadásakor már megkezdett beruházáshoz.     

 
 
A támogatás mértéke 
 
 
5. § (1) A támogatás összege évente és ügyfelenként legfeljebb 200 millió forint lehet. 

 (2) A támogatás mértéke: a) a beruházás összes elszámolható kiadásának 40%-a, b) fiatal mezőgazdasági termelő esetében vagy kedvezőtlen adottságú területen történő telepítéskor a beruházás összes elszámolható kiadásának 50%-a, c) fiatal mezőgazdasági termelő és kedvezőtlen adottságú területen történő telepítéskor a beruházás összes elszámolható kiadásának 60%-a, de az a)-c) pontok vonatkozásában hektáronként maximum 250 000 forint.    

(3) E rendelet alkalmazásában az ültetvénnyel kapcsolatban felmerült elszámolható kiadásnak minősül: a) terület-előkészítés, b) tápanyag-utánpótlás, c) szaporítóanyag-beszerzés és -tárolás, d) telepítés, e) termőre fordulásig a telepítési terv szerinti éves ápolás, f) telepítéshez kapcsolódóan a Vhr. 31. §-ában meghatározott szolgáltatások, az ott meghatározott mértékig, g) kerítés, térburkolat-kialakítás.   

(4) A (3) bekezdés f)-g) pontjai szerinti kiadások nem haladhatják meg az összes elszámolható kiadás 20%-át.     

 
 
Támogatási kérelem benyújtása 
  
 
 6. § (1) A támogatási kérelmet évente október 1-jétől november 2-ig a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH) lehet benyújtani. 

 (2) A támogatási kérelemhez mellékelni kell: a) amennyiben az ügyfél őstermelő vagy egyéni vállalkozó, akkor az ügyfél nyilatkozatát a mezőgazdasági őstermelői igazolvány, illetve az egyéni vállalkozói igazolvány meglétéről, érvényességéről és számáról; b) az energiaültetvények határvonalait ábrázoló MePAR rendelet szerinti egyedi blokktérképeket; c) az ültetvények tervezett határvonalainak vázrajzát, külső töréspontjainak Egységes Országos Vetületi Rendszerben legalább 0, 5 m pontossággal megadott koordinátáinak feltüntetésével; d) a faapríték felvásárlására vonatkozó, a telepítést követő legalább 5 év időtartamra szóló előszerződés, szerződés másolatát, vagy a saját felhasználásra vonatkozó nyilatkozatot; e) a mellékletben meghatározott igazolásokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat.    

(3) Egy ügyfél egy támogatási kérelem benyújtási időszakban csak egy támogatási kérelmet nyújthat be.   

 
 
A támogatási kérelem elbírálása 
  
 
 7. § A támogatási kérelmet az MVH a Tv. 32. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti rangsor állításával bírálja el a melléklet szerinti pontrendszer alapulvételével.   

  

Kifizetési kérelem     

8. § (1) Támogatás a kifizetési kérelem alapján akkor fizethető ki, ha az engedélyezési R. 6. § (4) bekezdése alapján az engedélyező hatóság a telepítés elvégzésére vonatkozó hatósági bizonyítványt kiállította.  

(2) A kifizetési kérelmet 2008-tól kezdődően évente:   

a) január 1-31.,    

b) április 1-30.,   

c) július 1-31.,   

d) október 1-31. között lehet benyújtani az MVH-hoz.  

3) Az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a 4. § (3) bekezdés e) pontja szerinti képzésen való részvételről szóló igazolást.  

(…)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Egy fenntartható jövőért…